Ứng dụng công nghệ 4.0

2019-03-17 18:28:36

Ứng dụng công nghệ 4.0

Phần mềm thu thập và phân tích dữ liệu tập trung, ứng dụng đầu cuối trên web và smartphone.

Quan trắc số liệu tự động theo thời gian thực (Realtime):

- Chỉ số về tưới và nông học: Phân bón, EC; PH; Độ ẩm đất

- Chỉ số về khi hậu: Nhiệt độ đất, gió, mưa, bốc hơi…

- Sâu bệnh 

- Truy suất nguồn gốc, người tiêu dùng xem trực tiếp quá trình chăm sóc